Y Ddyfais Fewngroth Gopr (IUCD)

IUCD Y Ddyfais Fewngroth Gopr

Gelwir weithiau yn ‘coil’

 

Sut maent yn gweithio?

 • Y brif ffordd yw atal y sberm rhag cyrraedd wy. Mae IUCD yn gwneud hyn trwy atal sberm rhag byw yng ngheg y groth, y groth neu’r tiwb ffalopaidd.
 • Gall hefyd weithio trwy atal wy wedi ei ffrwythloni rhag mewnblannu yn y groth.

Am ba hyd mae’n parhau?

 • Ceir mathau gwahanol, sydd yn effeithiol am bump i ddeng mlynedd, yn dibynnu ar y math.

Pa mor effeithiol ydyw?

 • Mae tua 99 y cant effeithiol yn dibynnu pa IUD a ddefnyddir.
 • Mae hyn yn golygu, ar gyfartaledd, y bydd llai nag un neu ddwy o fenywod mewn 100 yn beichiogi mewn blwyddyn.

Sut caiff ei osod?

 • Bydd meddyg neu nyrs gymwys yn gosod yr IUCD trwy ei osod yn eich croth trwy archwiliad mewnol. Fel arfer mae’n cymryd tua 20 munud. Gall fod yn anghyfforddus ar y pryd ond gallwch gael anesthetig lleol neu laddwyr poen i helpu gyda hyn. Gall hyn fod ychydig yn anghyfforddus a gallwch waedu ychydig am rai diwrnodau wedi hynny. Bydd y person sy’n gosod eich IUCD yn eich cynghori.

Sut caiff ei dynnu?

 • Bydd meddyg neu nyrs gymwys yn tynnu’r IUCD trwy dynnu’n ysgafn ar yr edau sydd ynghlwm wrtho er mwyn ei dynnu trwy geg y groth ac allan o’ch corff.

Buddion

 • Mae’n gweithio cyn gynted ag y caiff ei osod.
 • Mae eich ffrwythlondeb naturiol yn dychwelyd cyn gynted ag y caiff yr IUCD ei dynnu.
 • Mae’n hawdd ei dynnu
 • Nid yw’n cael ei effeithio gan feddyginiaethau eraill

Anfanteision posibl

 • Gall eich misglwyf barhau yn hirach, bod yn drymach neu’n fwy poenus – gallai hyn wella ar ôl ychydig fisoedd.
 • Mae’n rhaid iddo gael ei osod yn ofalus gan feddyg neu nyrs brofiadol oherwydd gall fod rhai cymhlethdodau prin iawn—bydd y clinig yn trafod y rhain pan fyddwch yn mynychu.

 

Llun o system atgenhedlu fenywaidd gyda IUCD yn eu lle

Dyfais fach o blastig a chopr sy’n cael ei rhoi i mewn i’r groth.

 

Gwrandewch ar brofiad o gael IUCD (Saesneg yn unig):

> Yn ôl i dudalen 'Pa LARC?'

Mae LARC yn atal beichiogi.
Mae defnyddio condomau yn hanfodol i atal heintiau a drosglwyddiryn yn rhywiol

 

Aseswch eich Risg. Gweithredwch.
Gallwch gael gwybodaeth am gyngor a phrofion yn eich ardal chi

Ynglyn â

Mae'r safle hwn wedi cael ei gynhyrchu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
> Hysbysiad Preifatrwydd

Iechyd Cyhoeddus Cymru